Informacja dla partnerów biznesowych

Beautyspaexpert sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa ul. Płomyka 9a 02-490 Warszawa,
e-mail: zamowienia@beautyspaexpert.pl.; www.beautyspaexpert.pl; ela-spa.com, www.dermation.com
Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-29-89-155

 

Informacja dla Partnerów Beautyspaexpert sp. z o.o. i wsp. sp. komandytowa dotycząca przetwarzania ich Danych Osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych na terenie Unii Europejskiej (dalej „RODO”), wprowadzające nowe standardy prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Beautyspaexpert sp. z o.o. i wsp. sp. komandytowa zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych swoich Kontrahentów w sposób zgodny z RODO oraz zapewniający ochronę prywatności Partnerów w sposób wskazany w niniejszym piśmie informacyjnym.

Słowo „Partnerzy” w dalszej części niniejszego pisma informacyjnego oznacza osoby fizyczne, z którymi Beautyspaexpert sp. z o.o. i wsp. sp. komandytowa (dalej „Spółka”) pozostaje w jakichkolwiek relacjach biznesowych, w tym pracowników, współpracowników, przedstawicieli, osoby wyznaczone do kontaktu, aktualnych, byłych i potencjalnych kontrahentów Spółki.

Spółka posiada dane osobowe Partnerów zawierające imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz nazwę przedsiębiorcy.
Powyższe dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów zawarcia lub realizacji umowy, w związku z którą te dane zostały zebrane oraz realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

 1. Spółka niniejszym informuje Partnerów, zgodnie z przepisami RODO, o przetwarzaniu ich danych, na wskazanych niżej zasadach.
  Obowiązki i dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”) jest: Beautyspaexpert sp. z o.o. i wsp. sp. komandytowa 02-490 Warszawa ul. Płomyka 9a Email: zamowienia@beautyspaexpert.pl
 2. Cel przetwarzania danych – w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
  a) zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi,  subskrypcji newslettera, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;
  b) przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
  c) realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład, w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych, lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Okres przetwarzania danych – czas niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
 4. Odbiorcy Państwa danych osobowych. W ramach Spółki, dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy w zakresie ich obowiązków służbowych. Spółka może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usług IT oraz marketingowych). Ponadto możemy angażować m.in. doradców finansowo-księgowych, prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na rzecz i pod kontrolą oraz kierownictwem Spółki i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów Spółki.
 5. Uprawnienia, które Państwu przysługują:
  a) żądanie od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  b) żądanie od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  c) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  d) wniesienie skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  e) żądanie od administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  f) żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem: zamowienia@beautyspaexpert.pl
 6. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed przypadkowym ujawnieniem ich osobom trzecim. Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszego pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności Partnerów, prosimy o kontakt pod adresem: zamowienia@beautyspaexpert.pl

 

Scroll to Top